Domenico Beccafumi, “Elia ordina ad Abdia di recargli Acab”

Élie ordonne à Obadia d'avertir Achab.png

Domenico Beccafumi, de son vrai nom Domenico di Pace (Montaperti, vers 1486 – Sienne 1551)

Élie ordonne à Obadia d’avertir Achab, 1519-1524.

Marqueterie de marbres polychromes.

Sienne, Duomo.